Credit goes to original publisher ...............වැදගත් වෙයි! • මේක ලක්ස ගානක් වටිනෝ 😋. කෙලින්ම කියල දාන්නම මොනාද කියල . දැන් අපි Graphic designing , Web developing , Programing , SEO , Youtube , Blogging , Photogrphy , Fiverr වගේ මොනා හරි ෆීල්ඩ් එකක මොකක් හරි වැඩක් කරන කෙනෙක්නම් , මොකක් හරි කරන Project එකකට Resources , ඒ කිව්වෙ Stock images , Plugins , Templates , GFX , Transitions , LUT , Source codes , වගේ ඕනම දෙයක් හොයන්න ගියාම අම්ම අප්ප මතක් වූ අවස්තා සෑහෙන්න තියෙනෝනෙ 😄 . අන්න ඒ වෙලාවට නෙට් එකේ හොයල හොයල සමහර විට හම්බ වෙනව ඕන දේ , සමහර වෙලාවට ඕන කරන ගැලපෙන දේ හම්බවෙන්නෙ නෑ . අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ පහල තියෙන සයිට්ස් ටික සෑහෙන්න වටීවි 😊😋🖤. එකින් එකට ගිහිල්ල බලනකොට බොක්ක කූල් වෙන සයිස් එකට බඩු තියෙනෝ . තව සයිට් ටිකකුත් තියෙනව , ඒ ටික තව පෝස්ට් එකක් දාන්නම් .
  මේ ටික Gdrive එකට කොපියක් දාගෙන තියාගන්න උවමනාවක් තියෙනෝනම්🙂😉 .
  ඔයාලගෙත් ඉත්තෑවො ඉන්නවනම් මේ ටික වටීවි කියල හිතෙන කෙනෙක්ව මෙන්ශන් කරන්න 😃 . ඉත්තෑවො රංචු පිටින් ඉන්නවනම් ශෙයා කරන්න 🙂.
  චැනල් එකත් Subscribe කරගෙන යන්නෝ 😋🖤
  http://bit.ly/MISTER_MAC
  ඒනම් , අසා සිටි ඔබ සැමට ඉස්කෝතුයි

  #sota
  .
  .
  .
  .
  .
  FREE WEBSITE

  HTML5 UP: Responsive HTML5 and CSS3 site templates.

  Bootswatch: Free themes for Bootstrap.

  Templated: A collection of 845 free CSS & HTML5 site templates.

  WordPress.org | WordPress.com: Create your new website for free.

  Strikingly: Free, unlimited mobile optimized websites for strikingly domains.

  Layers: A WordPress site builder so simple. It’s free, forever.

  Bootstrap Zero: The largest open-source, free Bootstrap template collection.

  Landing Harbor: Promote your mobile app with a free landing page.

  FREE BRANDING & LOGO

  Logaster: Professional online logo maker & generator.

  Hipster Logo Generator: It’s Hip, It’s Current, It’s Stylish, It’s Hipster.

  Squarespace Free Logo: You can download free low-res version for free.

  Signature Maker: A free web based tool that creates your handwritten digital signature.

  FREE INVOICE

  Invoice to me: Free Invoice Generator.

  Free Invoice Generator: Alternative free invoice generator.

  Slimvoice: Insanely simple invoices.

  Wave: Free & easy accounting, invoicing and more.

  Invoice.to: Free invoice generator.

  FREE LEGAL DOCS

  Kiss: Free legal docs for startup founders and investor.

  Docracy: An open collection of free legal documents.

  Shake: Create, sign and send legally binding agreements in seconds. Free for personal use.

  FREE IDEA MANAGEMENT

  Experiment Board: Test your startup idea without wasting time or money.

  Germ.io: Get from idea to execution.

  Skitch: Your ideas become reality faster.

  FREE BUSINESS / PROJECT NAME GENERATORS

  The Name App: Find an available name for your brilliant idea.

  Naminum: Discover a perfect company name.

  Short Domain Search: Find short, available single-word domain names.

  Wordoid: Pick a short and catchy name for your business.

  Hipster Business Name: Hipster business name generator.

  Impossibility: The best domain name generator ever.

  Lean Domain Search: Find a domain name for your website in seconds.

  Domainr: Fast, free, domain name search, short URLs.

  FREE WRITING / BLOGGING

  Hemingway: Hemingway App makes your writing bold and clear.

  Grammarly: Finds & corrects mistakes of your writing.Medium: Everyone’s stories and ideas.

  ZenPen: The minimal writing tool of web.

  Liberio: Simple eBook creation and publishing right from Google Drive.

  Editorial Calendar: See all your posts, drag & drop to manage your blog.

  Story Wars: Writing stories together.

  WP Hide Post: Control the visibility of items on your blog.

  Social Locker: Ask visitors “to pay” for your content with a tweet, etc.

  Egg Timer: Set a time and bookmark it for repeated use.

  BlankPage: Writing made simple.

  Wattpad: The world’s largest community for readers and writers.

  Known: A single site for the content you create.

  Wattpad: The world’s largest community for readers and writers.

  Dbook: Structured and collaborative writing for large documents.

  CoSchedule: Blog post headline analyzer.

  A5.gg: When you return your text will still be here.

  Free Summarizer: Summarize any text online in just a few seconds.

  FIND (TRENDING) CONTENT (IDEAS)

  Portent: Content idea generator.

  Google Trends: A new way of displaying trending searches.

  Buzzsumo: Analyze what content performs best for any topic or competitor.

  Hubspot Blog Topic Generator: Custom blog ideas.

  Swayy: Discover the most engaging content. Free for 1 dashboard user.

  Others: Google+ What’s Hot | Twitter Trending | Quora | Reddit |Ruzzit: Find the most shared content on the web.

  FREE SEO + WEBSITE ANALYZERS

  Open Site Explorer: A comprehensive tool for link analysis.

  Ahrefs: Site explorer & backlink checker.

  Quick Sprout: Complete analysis of your website.

  WordPress SEO by Yoast: Have a fully optimized WordPress site.

  SEO Site Checkup: Check your website’s SEO problems for free.

  Hubspot Marketing Grader: Grade your marketing.

  SimilarWeb: Analyze website statistics for any domain.

  Alexa Ranking: Analytical insights to analyze any site’s rank.

  SERPs Rank Checker: Free keyword rank & SERP checker.

  OpenLinkProfiler: The freshest backlinks, for free.

  Keywordtool.io: Free alternative to Google Keyword Planner.Google: Analytics | Keyword Planner | Webmaster Tools | Trends |Nibbler: Test any website.

  Browseo: How search engines see your website.Broken Links: Find broken links, redirects & more.

  Copyscape: Search for copies of your page on the web.

  Google Pagespeed Insights: Check the performance of your site.

  Pingdom: Test & the load time of a site.

  GTMetrics: Analyze your page’s speed performance.

  Moz Local: Check your local listings on Google, Bing, and others.XML Sitemaps: Sitemap generator that creates XML & HTML variants.

  Shopify E-commerce Report: Get your free Ecommerce report.

  W3C validator: Easy-to-use markup validation service.

  FREE IMAGE OPTIMIZERS

  TinyJPG | TinyPNG: Compress images.

  Compressor.io: Optimize and compress your images online.

  Kraken: Optimize your images & accelerate your websites.

  ImageOptimizer: Resize, compress and optimize your image files.

  ImageOptim: Makes images take up less disk space & load faster.

  Smush.it: Image optimizer WordPress plugin.

  Dunnnk: Beautiful mockups.

  InstaMockup: Create beautiful screenshots of your app or website.

  FREE IMAGE EDITORS

  Canva: Amazingly simple graphic design for bloggers.

  Pixlr: Pixlr Editor is a robust browser photo editor.

  Skitch: Get your point across with fewer words.

  Easel.ly: Empowers anyone to create & share powerful visuals.

  Social Image Resizer Tool: Create optimized images for social media.

  Placeit: Free product mockups & templates.

  Recite: Turn a quote into a visual masterpiece.

  Meme Generator: The first online meme generator.

  Pablo: Design engaging images for your social media posts in under 30 seconds.

  FREE EMAIL MANAGEMENT

  Contact form 7: Famous WordPress plugin to collect email addresses.

  Mailchimp: Send 12,000 emails to 2,000 subscribers for free.

  ManyContactsBar: Free contact form sits on top of your website.

  Hello Bar: Get more email subscribers.

  Sumome List Builder: Collect email addresses with light box popover.

  Scroll Triggered Box: Boost your conversion rates — WordPress only.

  Sumome Scroll Box: Capture more email addresses, politely.

  Mandrill: The fastest way to deliver email. Free 12K emails/month.

  Mailgun: The Email Service For Developers. Free 10K emails/month.

  Sendgrid: Delivers your transactional and marketing email. Free 12K emails/month.

  Sendinblue: Free 9K emails/month.

  Mailtrack: The best free email tracking solution.

  Beefree: Free Email editor to build responsive design messages.

  Canned Emails: A minimal site with prewritten emails.

  Steak - Track if someone opened your emails. Especially useful if you're doing sales or outreach. Also adds a CRM to Gmail.

  Really Good Emails - Superb for designed email inspiration. Welcome emails, sales emails, the whole works.

  Gmass - Send mass emails in Gmail (up to 2000 emails/day). Gmail = way better deliverability than using an email marketing platform. Link it to a spreadsheet to personalize names and phrases for every contact.

  Art of Emails - Tons of actually unique email templates for cold emails, outreach to influencers, sales follow ups, etc.

  FREE GUIDES & COURSES

  Primer: No-nonsense, jargon-free marketing lessons (by Google).

  KeepYourFriendsClose: A free e-book about maximizing Customer Lifetime Value.

  Pricing Course: A free 9-day course on charging what you’re worth.

  Email Course for Sponsorships: How to get sponsorships for anything.

  Startup Sales Course: A free course to help you become a better marketer.

  Build an online course: A free course to help you build an online course.

  MailCharts: A FREE email course to help you become a better marketer.

  FirstSiteGuide: The beginner’s guide to successful blogging.

  FREE SOCIAL MEDIA + COMMUNITY MANAGEMENT

  WriteRack: The best way to tweetstorm.

  Spruce: Make Twitter ready images in seconds.

  Click To Tweet: Get more shares on your content.

  MyTweetLinks: Increases Twitter traffic.

  Latergram: Easily plan & schedule your Instagram posts.WordPress Pin it Button for Images: Add a “Pin It” button.

  SharedCount: Track URL shares, likes, tweets, and more.

  How Many Shares Count how many shares a URL has across most social networks, all in one place.

  Justunfollow: Follow / unfollow people on Twitter & Instagram.

  SocialRank: Identify, organize, and manage your followers on Twitter.

  Klout: Social media influence score on browser extension.

  Ritetag: Instant hashtag analysis.Social Analytics: Interactions for a URL on most social platforms.

  Buffer Free Plan: Schedule posts to Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+.

  Bitly: Create, share, and track shortened links.Filament: A free beautiful and customizable sharing bar.

  Addthis: Get more shares, follows and conversions.

  Sumome Share: Auto-optimizes your share buttons for max traffic.

  Digg Digg: Your all in one share buttons plugin.

  Disqus: Build a community of active readers & commenters.

  App Review Monitor: App reviews delivered to Slack and your inbox.

  Presskit Generator: Generate a Press Kit for your iOS App for free.

  Free Survey Creator: Create a survey. Get user feedback for free.

  FREE CUSTOMER SERVICE & SURVEYS

  Typeform: Free beautiful online survey & form builder.

  Tally: Create polls in no time.

  Free Survey Creator: Create a survey. Get user feedback for free.

  Batch: The first-ever 100% free engagement platform for mobile apps.

  Helprace: Customer service tool. Free for up to 3 agents for small support teams.

  A/B TESTS & GROWTH HACKING

  Petit Hacks: Acquisition, retention, & revenue hacks used by companies.

  Optimizely: One optimization platform for websites and mobile apps.

  Hello Bar: Tool for A/B testing different CTAs & power words.

  GrowthHackers: Unlocking growth. Together.

  FREE DESIGN RESOURCES

  Freebbble: High-quality design freebies from Dribbble.

  Dribbble: Dribbble search results for “freebie”. An absolute freebie treasure.

  Graphic Burger: Tasty design resources made with care for each pixel.

  Pixel Buddha: Free and premium resources for professional community.

  Premium Pixels: Free Stuff for Creative Folk.

  Fribbble: Free PSD resources by Dribbblers curated by Gilbert Pellegrom.

  Freebiesbug: Latest free PSDs & other resources for designers.

  365 Psd: Download a free psd every day.

  Dbf: Dribbble & Behance best design freebies.

  Marvel: Free resources from designers we love.

  UI Space: High quality hand-crafted Freebies for awesome people.

  Free Section of Pixeden: Free design resources.

  Free Section of Creative Market: Freebies coming out every Monday.

  Teehan+Lax: iOS 8 GUI PSD (iPhone 6).Teehan+Lax: iPad GUI PSD.

  Freepik: iFree graphic resources for everyone.

  Tech&All: PSD, Tech News, and other resources for free.

  Tethr: The most beautiful IOS design KIT ever.

  Web3Canvas: PSD Freebies, HTML Snippets, Inspirations & Tutorials.

  SketchAppResources: Free graphical resources.

  Placeit Freebies: Freebies delivered right to your Dropbox.

  COLOR PICKERS

  Material Palette: Generate & export your Material Design color palette.

  New Flat UI Color Picker: Best flat colors for UI design.

  Flat UI Colors: Beautiful flat colors.

  Coolors: Super fast color schemes generator for cool designers.

  Skala Color: An extraordinary color picker for designers and developers.

  Material UI Colors: Material ui color palette for Android, Web & iOS.

  Colorful Gradients: Gradients automatically created by a computer.

  Adaptive Backgrounds: Extract dominant colors from images.

  Brand Colors: Colors used by famous brands.

  Paletton: The color scheme designer.0 to 255: A simple tool that helps web designers find variations of any color.

  Colour Lovers: Create & share colors, palettes, and patterns.

  Adobe Color CC: Color combinations from the Kuler community.

  Bootflat: Perfect colors for flat designs.

  Hex Colorrrs: Hex to RGB converter.

  Get UI Colors: Get awesome UI colors.

  Coleure: Smart color picker.

  Colllor: Color palette generator.

  Palette for Chrome: Creates a color palette from any image.

  PLTTS: Free color picker.

  INSPIRATIONMaterialUp: Daily material design inspiration.

  FLTDSGN: Daily showcase of the best flat UI design websites and apps.

  Site Inspire: Web design inspiration.

  UI Cloud: The largest user interface design database in the world.

  Moodboard: Build a beautiful moodboard and share the result.

  Crayon: The most comprehensive collection of marketing designs.

  Land-Book: Product landing pages gallery.

  Ocean: A community of designers sharing feedback.

  Dribbble: Show and tell for designers.

  Behance: Showcase & discover creative work.

  Pttrns: Mobile user interface patterns.

  Flat UI Design: Useful Pinterest board.

  Awwwards: The awards for design, creativity and innovation.

  The Starter Kit: Curated resources for developers and designers.

  One Page Love: Resource for one-page website inspiration.

  UI Parade: User interface design tools and design inspiration.

  The Best Designs: The best of web design.Agile Designers: Best resources for designers & developers.

  Niice: A search engine with taste.

  FREE STOCK PHOTOGRAPHY

  Stock Up: Best free stock photo websites in one place.

  Pexels: Best free photos in one place.All The Free Stock: Free stock images, icons, and videos.

  Unsplash: Free (do whatever you want) high-resolution photos.

  Splashbase: Search & discover free, hi res photos & videos.

  Startup Stock Photos: Go. Make something.Jay Mantri: Free pics. do anything (CC0). Make magic.

  Moveast: This is a journey of a Portuguese guy moving east.

  Travel Coffee Book: Sharing beautiful travel moments.

  Designers Pics: Free photographs for your personal & commercial use.

  Death to the Stock Photo: Free photos sent to you every month.

  Foodie’s Feed: Free food pictures in hi-res.

  Mazwai: Free creative commons HD video clips & footages.

  Jéshoots: New modern free photos.

  Super Famous: Photos by Dutch interaction designer Folkert Gorter.

  Pixabay: Free high-quality images.

  Super Famous: Photos by Dutch interaction designer Folkert Gorter.

  Picography: Free hi-resolution photos.

  Pixabay: Free high-quality images.

  Magdeleine: A free high-resolution photo every day.

  Snapographic: Free stock photos for personal & commercial use.

  Little Visuals: 7 hi-res images in your inbox every 7 days.

  Splitshire: Delicious free stock photos.

  New Old Stock: Vintage photos from the public archives.

  Picjumbo: Totally free photos.

  Life of Pix: Free high-resolution photos.

  Gratisography: Free high-resolution photos.

  Getrefe: Free photos.

  IM Free: A curated collection of free resources.

  Cupcake: A photographer’s treat by Jonas Nilsson Lee.

  The Pattern Library Free patterns for your projects.

  Public Domain Archive: New 100% free stock photos.

  ISO Republic: High-quality, free photos for creatives.

  Stokpic: Totally free photos.Kaboompics: The best way to get free photos.

  Function: Free photo packs.

  MMT: Free stock photos by Jeffrey Betts.

  Paul Jarvis: Free high-resolution photos.

  Lock & Stock Photos: Free stock photos for you.

  Raumrot: Free high-resolution picture.

  Bucketlistly: A free creative common collection of travel photos.

  Some more websites: Free Digital Photos | Morguefile | Public Domain Pictures | Free Stockvault | ImageFree | Rgbstock | Dreamstime | FreeImages | FreeRangeImages |

  FreePhotosBankStockSnap: Beautiful free stock photos.

  Unfinished Business: Free stock photos featuring Vince Vaughn.

  Free Nature Stock: Royalty-free Nature Stock Photos. Use them however you want.

  FREE TYPOGRAPHY

  TypeGenius: Find the perfect font combo for your next project.

  Font Squirrel: 100% free commercial fonts.

  FontFaceNinja: Browser extension to find the web fonts a site uses.

  Google Fonts: Free, open-source fonts optimized for the web.Beautiful Web Type: Best typefaces from the Google web fonts directory.

  DaFont: Archive of freely downloadable fonts.1001 Free Fonts: A huge selection of free fonts.

  FontPark: The web’s largest archive of free fonts.

  Font-to-width: Fit pieces of text snugly within their containers.

  Adobe Edge Fonts: The free, easy way to get started with web fonts.

  Typekit: A limited collection of fonts to use on a website or in applications.

  FREE ICONS

  Fontello: Icon fonts generator.

  Flat Icon: A search engine for 16000+ glyph vector icons.

  Material Design Icons: 750 Free open-source glyphs by Google.

  Font Awesome: The iconic font and CSS toolkit.

  Glyphsearch: Search for icons from other icon databases.

  MakeAppIcon: Generate App Icons of all sizes with a click.

  Endless Icons: Free flat icons and creative stuff.

  Ico Moon: 4000+ free vector icons, icon generator.

  The Noun Project: Thousands of glyph icons from different artists.

  Perfect Icons: A social icon creation tool.

  Icon Finder: Free icon section of the website.

  Free Round Icons: Doodle Set | Flat Set | Vector Line

  SetIcon Sweets: 60 free vector Photoshop icons.

  Make Appicon: Generate App Icons of ALL sizes with a click.

  App Icon Template: Royalty free app icon creator for iOS, OS X and Android.

  SmartIcons: Download 1450 premium icons for free.

  Ego Icons: 100 Free vector icons with a clean look and feel.

  FlatIcons: Free flat icon customizer, royalty free.To(icon): Free icons.

  FREE USEFUL STUFF

  UI Names: Generate random names for use in designs and mockups.

  UI Faces: Find and generate sample avatars for user interfaces.

  Copy Paste Character: Click to copy.

  Window Resizer: See how it looks on various screen resolutions.

  Sonics: Free packs of UI sounds and sound effects delivered to your inbox every month.

  FREE DEVELOP / CODE THINGS

  Hive: First free unlimited cloud service in the world.

  GitHub: Build software better, together.

  BitBucket: Git and Mercurial code management for teams.

  Chisel: Chisel offers an unlimited number of fossil repositories.

  Visual Studio: Comprehensive collection of developer tools and services.

  Landscape: Landscape is an early warning system for your Python codebase.

  Swiftype: Add great search to any website. Free with limitations.

  Keen.io: Gather all the data you want & start getting the answers you need.

  Coveralls: Test coverage history and statistics.

  LingoHub: Free for Small Teams, Open Source usage and Educational projects.

  Codacy: Continuous Static Analysis designed to complement your unit tests.

  Searchcode: Search over 20 billion lines of code.

  TinyCert: Free SSL certificates for your startup.

  StartSSL: Free SSL certificates.

  Opbeat: The first ops platform for developers. Free for small teams.

  Pingdom: Website monitoring. Free for one website.

  Rollbar: Full-stack error monitoring for all apps in any language.

  Loggly: Simplify Log Management Forever. Free for one user.

  Devport: Get your developer portfolio.

  Getting Real: The smarter way to build web apps. A free book by 37signals.

  Peek: Get a free, 5-minute video of someone using your site.Creator: Build better Ionic apps, faster.

  DevFreeCasts: A huge collection of free screencasts for developers.

  Cody: A free library of HTML, CSS, JS nuggets.

  BACKGROUND SOUND TO FOCUS

  Noisli: Background noise & color generator.

  Noizio: Ambient sound equalizer for relax or productivity.

  Defonic: Combine the sounds of the world into a melody.

  Designers.mx: Curated playlists by designers, for designers.

  Coffitivity: Stream the sounds of a coffee shop at work.

  Octave: A free library of UI sounds, handmade for iOS.

  Free Sound: Huge database of free audio snippets, samples, + recordings.

  Sonics: Free packs of UI sounds and sound effects delivered to your inbox every month.

  Deep Focus: Spotify’s famous playlist to focus.

  AVOID DISTRACTION

  Self Control: Mac: free application to help you avoid distracting websites.

  Cold Turkey: Windows: temporarily block yourself off distracting websites.

  ORGANIZE & COLLABORATE

  Trello: Keeps track of everything.

  Evernote: The workspace for your life’s work.

  Dropbox: Free space up to 2GB.

  Yanado: Tasks management inside Gmail.

  Wetransfer: Free transfer up to 2GB.

  Drp.io: Free, fast, private and easy image and file hosting.

  Pocket: View later, put it in Pocket.

  Raindrop: Mac app for bookmarking and reading it later.

  Flowdock: Free for teams of five and non-profits.

  Typetalk: Share and discuss ideas with your team through instant messaging.

  Slack: Free for unlimited users with few limited features.

  HipChat: Free for unlimited users with few limited features.

  Google Hangouts: Bring conversations to life with photos, emoji and group video calls.

  Voveet: Simple, free 3D conference calls. Experience the difference.

  FreeBusy: Eliminate coordination headaches when you need to schedule a meeting.

  RealTimeBoard: Your regular whiteboard, re-thought for the best online experience.

  Witkit: Witkit is the secure platform for teams. 50GB of free encrypted data storage.

  Any.do: Get things done with your team.

  Asana: Teamwork without email.

  GoToMeeting: Online meetings without the hassle.

  DIGITAL NOMADS & REMOTE WORKING

  Founded X Startup Stats: Find the best country to build your startup in.

  Teleport: Startup Cities: Discover and budget your next move to 100+ startup cities.

  Nomad House: Houses around the world for nomads to live and work together.

  Workfrom: Coffee, Wi-Fi and good vibes.

  Lastroom: Simplifying your team travel management.

  Nomadlist: The best cities to live and work remotely.

  What’s It Like: Helping travelers figure out WHEN to go.

  Nomad Jobs: The best remote jobs at the best startups.

  DISCOVER TOOLS & STARTUPS

  Product Hunt: Curation of the best new products, every day.

  Angellist: Where the world meets startups.

  Beta List: Discover and get early access to tomorrow’s startups.

  StartupLi.st: Find. Follow. Recommend startups.

  Erli Bird: Where great new products are born.

  BUILD TOGETHER

  Assembly: Co-create new ideas no matter where they are.

  CoFoundersLab: Find a co-founder in any city, any industry.

  Founder2be: Find a co-founder for your startup.

  LEARN

  Coursera: Free online classes from 80+ top universities & organizations.

  Khan Academy: Free, world-class education for anyone, anywhere.

  Skillshare: Unlock your creativity with free online classes & projects.

  Codecademy: Learn to code interactively, for free.

  How to start a startup: As an Audio Podcast or As Online Course.

  Startup Notes: Startup School invites amazing founders to tell their story.

  The How: Learn from entrepreneurs.

  Launch This Year: Guide to help you launch your online business.

  Closed Club: Browse shut-down start-ups & learn why they closed.

  Startup Talks: A curated collection of startup related videos.

  Rocketship.fm: Learn from successful entrepreneurs each week.

  reSRC.io: All free programming learning resources.

  The Lean LaunchPad: How to Build a Startup.

  TalentBuddy: Learn to code.

  Mixergy: Learn from proven entrepreneurs.

  Hackdesign: Receive a design lesson in your inbox each week.

  NEWSLETTERS THAT DON’T SUCK

  Email1K: A free 30 day course to double your email list.

  Design for Hackers: 12 weeks of design learning, right in your inbox.

  Startup Digest: Personalized newsletter for all things startup in your area.

  Mattermark Daily: Curated newsletter from investors & founders.

  ChargeWhatYou’reWorth: Free course on charging what you’re worth.

  Product Psychology: Lessons on User Behavior.

  UX Newsletter: Tales of researching, designing, and building.

  UX Design Weekly: Best user experience design links every week.

  USEFUL

  Foundrs: Co-founder equity calculator.

  Ad Spend Calculator: Should my startup pay to advertise?

  HowMuchToMakeAnApp: Calculate the cost of a mobile application.

  App vs. Website: Should you build an app or website?

  Pitcherific: Pitcherific helps you create, train, and improve your pitch.

  Startup Equity Calculator: Figure out how much equity to grant new hires in seconds.e cost of a mobile application.

  Pitcherific: Pitcherific helps you create, train, and improve your pitch.

  Startup Equity Calculator: Figure out how much equity to grant new hires in seconds.

  කෝමද ලිස්ට් එක • අම්මෝ ඒ ටික නං එලා😍
 • Linux Help

  Nice post bro.. • Thnx bro • Thanks bro 😋


 • Web Development

  ado e tika patta ah


 • Linux Help

  Fatta meka poddak order ekakta damma nam hoyaganna lesi