ඩිජිටල් අලෙවිකරණයෙහි chat bots බලය


 • Web Development

  0_1557681490459_fce4863d-8f7e-4d11-a63c-f36a66962541-image.png

  විස්තර
  ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සඳහා ප්රබල මෙවලමක්, ගනුදෙනු සබඳතා, Digital Marketing සහ විකිණීම වැනි ඕනෑම දෙයක් සඳහා චැට්බට්ස් භාවිතා කළ හැකිය.

  ඩිජිටල් අලෙවිකරණ සඳහා චැට්බැට්ස් භාවිතා කිරීමට ඵලදායි ක්රම නම් ඩිජිටල් අලෙවිකරුවන් සඳහා වත්මන් තරඟකාරී ව්යාපාරික ලෝකය තුළ කැපවීම තිබිය යුතුය. මෙම සැසිය මගින් chatbot අලෙවිකරණය පිළිබඳ මූලික කරුණු, ඩිජිටල් අලෙවිකරණ ව්යාපාර / අන්තර්ගත ක්රමෝපාය / ගොඩනැඟිලි සන්නාම ලෙන්ගතු කතාබස් සමඟ ආවරණය කරයි.

  දිනය සහ වේලාව
  2019 ජූනි 20, 2019
  6:00 PM - 8:00 PM

  ස්ථානය
  කොළඹ සමුපකාර
  කොළඹ, ඩබ්.පී. 00300

  ලියාපදිංචි වීමට


Log in to reply