අපි හැමෝම දන්න web technology එක්ක Mobile App එකක් හදමු Part 02