ලංකාවේ ඇත දුෂ්කර පළාත් වල පොඩි කොල්ලෝ කෙල්ලොන්ට මේ technology ගැන කියලා දෙන්න උන්ට ලොකයක් පෙන්වන්න කවුද සෙට් වෙන්නේ?


Log in to reply