ඉගෙන ගන්න අයට තව ලොකු opportunity එකක් ගැන කියන්නයි යන්නේ..


Log in to reply